Hiền, T. T. T. “THAY THẾ AREMIA BẰNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN Scylla Paramamosain”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 3, Tháng Sáu 2022, tr 1-8, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.078.