Tài, V. V., Nguyễn Hữu Thoại, L. T. K. Cương, P. N. N. Trang, T. X. Khánh, và T. Đ. Từ. “thuật toán Di truyền Trong phân tích chùm Cho dữ liệu rời rạc Và ứng dụng Cho nhận dạng ảnh”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 3, Tháng Sáu 2022, tr 1-8, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.070.