Phương, V. T. T., N. T. H. Phúc, Đ. M. Quang, và Đ. M. Quân. “Đánh Giá của các Bên Liên Quan về chương trình đào tạo ngành Sư phạm Sinh học (K40-K44) ở Trường Đại học Cần Thơ”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, Tháng Tám 2022, tr 97-108, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.156.