Tiên, N. T. K., D. A. Tuấn, và Đ. M. Quang. “Thuận lợi Và Khó khăn Trong việc học trực tuyến của học Sinh ở một số trường Trung học phổ thông”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, Tháng Tám 2022, tr 91-96, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.155.