Trúc, N. T. T., T. T. M. Quyên, B. C. Doanh, Nguyễn V. D., và N. T. T. M. Khang. “Thực nghiệm đánh Giá Double-Head Cho bài toán phát hiện phương tiện Giao thông từ không ảnh”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 4, Tháng Tám 2022, tr 17-25, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.159.