Hồ, H. T. T., P. Đ. Thuận, L. V. Nhương, T. C. Thâm, N. Đ. Toàn, N. T. T. Mỵ, và N. T. N. Phúc. “Thực trạng Và giải pháp Cho dạy học môn Lịch sử Và Địa Lí cấp Trung học Cơ sở ở tỉnh Cà Mau, Theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, Tháng Tám 2022, tr 76-83, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.153.