Diễm, N. K., và P. K. Diễm. “Theo Dõi đảo nhiệt bề mặt đô thị tại thành phố Cần Thơ Giai đoạn 2014-2020”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 4, Tháng Tám 2022, tr 35-44, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.161.