Anh, L. Q., T. T. M. Dung, và T. N. Tâm. “Sự tồn tại nghiệm Và đặt chỉnh Zolezzi của bài toán cân bằng Vector yếu Và mạnh”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, Tháng Tám 2022, tr 56-63, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.151.