Thảo, D. B., P. M. Khánh, L. T. Y. Nhi, và T. T. Kim. “Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học Sinh phổ thông định hướng giáo dục Stem thông Qua chủ đề lập trình với Robot Vex IQ”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, Tháng Tám 2022, tr 36-45, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.149.