Yến, N. H., N. T. H. Nam, và L. M. Thi. “Thiết Kế đề kiểm Tra Kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, Tháng Tám 2022, tr 26-35, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.148.