Như, N. T. N., và P. T. Dược. “Các loại đặt chỉnh của bài toán Quy hoạch Hai mức”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, Tháng Tám 2022, tr 10-18, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.146.