Anh, N. T., P. T. Dược, L. T. V. Khánh, và P. T. A. Thư. “Tính Liên thông của tập nghiệm hữu hiệu yếu Cho bài toán tối ưu Vector không lồi”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, Tháng Tám 2022, tr 1-9, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.145.