Hoa, P. T. T., và P. M. Hạnh. “Đánh Giá phương pháp tính toán lưu lượng nước mùa Lũ tại trạm Vàm Nao”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 6, Tháng Chạp 2022, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.237.