Hiếu, L. T., N. C. Ngôn, và P. P. T. X. Riêng. “Ứng dụng công nghệ IoT Trong cảnh báo Rò rỉ Khí Gas hộ Gia đình”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 3, Tháng Sáu 2022, tr 1-8, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.071.