Thư, N. T. A. “Nhận thức của Sinh Viên về tác động của việc làm Thêm đối với các hoạt động học tập Và Sinh hoạt: Trường hợp của Sinh Viên ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 3, Tháng Sáu 2022, tr 1-10, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.074.