Hạnh, N. T. H. “Thơ Đường Xa của Nguyễn Duy - Đi Xa Và nhìn về”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 57, số p.h 2, Tháng Tư 2021, tr 204-10, doi:10.22144/ctu.jvn.2021.055.