Diễm, H. T. T., và N. K. T. Sơn. “Thực trạng Nghiên cứu bài học Và Nghiên cứu Khoa học của giáo Viên Trung học phổ thông tại thành phố Cần Thơ”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 57, số p.h 2, Tháng Tư 2021, tr 184-9, doi:10.22144/ctu.jvn.2021.053.