Quốc, N. C., N. T. H. Trang, H. T. Ngân, Đ. T. T. Thảo, N. T. Tuân, B. T. B. Huê, và T. Q. Đệ. “Tổng hợp, tiếp cận dược Lý Và đánh Giá Khả năng ức Chế Enzyme Histone Deacetylase 8 (HDAC8) in Silico của một số dẫn xuất tương tự Belinostat”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 57, số p.h 2, Tháng Sáu 2021, tr 58-66, doi:10.22144/ctu.jvn.2021.038.