Chương, L. H. “Luật số lớn Trong Mô hình Trò chơi không công bằng”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 57, số p.h 2, Tháng Sáu 2021, tr 44-48, doi:10.22144/ctu.jvn.2021.036.