Chương, L. H., T. P. Lộc, L. M. Kim, và D. T. Tuyền. “Định Lý giới hạn Trung tâm Trong Mô hình Trò chơi công bằng”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 57, số p.h 2, Tháng Tư 2021, tr 39-43, doi:10.22144/ctu.jvn.2021.035.