Cẩn, P. N., T. G. Hân, L. N. H. Như, và N. Đ. Độ. “Khảo sát hoạt tính kháng Oxy hóa Và kháng khuẩn của Cao phân đoạn sắc Ký cột Silica Gel từ Cao chiết Lá Cà Na (Elaeocarpus Hygrophilus Kurz.)”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 56, số p.h 3, Tháng Sáu 2020, tr 77-85, doi:10.22144/ctu.jvn.2020.056.