Ái, T. T. “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘ I: NHỮNG VẪN ĐỀ ĐẶT RA CHO SINH VIÊN VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số p.h 1, Tháng Năm 2004, tr 214-20, https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/332.