[1]
N. H. Anh, T. N. Mẫn, và T. H. M. Nghi, “Xây dựng bản đồ phân bố sức tải môi trường tại sông Thị Vải”, CTU J. Sci., vol 60, số p.h 3, tr 22-36, tháng 7 2024.