[1]
T. M. Nhật, N. C. Ngôn, và T. V. Thắng, “Thiết kế thẻ RFID tích hợp cảm biến công suất thấp ứng dụng theo dõi hoạt động cá thể bò sữa”, CTU J. Sci., vol 59, số p.h CĐ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, tr 25-34, tháng 5 2023.