[1]
N. T. N. Hạ và N. Đ. Quỳnh, “Ảnh hưởng của phụ gia muối đến khả năng hòa tan, thu hồi và chất lượng gel protein từ thịt cá sòng (Megalaspis cordyla)”, CTUJSVN, vol 59, số p.h 1, tr 112-120, tháng 2 2023.