[1]
Đ. T. Luân, T. V. H. Đường, và N. K. Nghĩa, “Khảo sát một số chức năng sinh học của 6 dòng vi sinh vật tổng hợp acid lactic”, CTUJSVN, vol 59, số p.h 1, tr 151-161, tháng 2 2023.