[1]
L. P. Thành, “Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và thành phần dinh dưỡng của lá mít (Artocarpus heterophyllus L.)”, CTUJSVN, vol 59, số p.h 1, tr 58-65, tháng 2 2023.