[1]
N. M. Giang, N. T. T. Hoa, T. Đ. Dậu, và L. S. Giang, “Xây dựng mô hình toán số kết hợp mô phỏng diễn biến lòng dẫn và sạt lở bờ sông, áp dụng cho sông Đồng Nai đoạn Cù lao Rùa”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 68-76, tháng 12 2022.