[1]
L. M. Lý, H. T. N. Thảo, và N. T. P. Mai, “Vi ghép bưởi năm roi (Citrus grandis cv. ‘nam roi’) trong điều kiện in vivo”, CTUJSVN, vol 59, số p.h 1, tr 140-150, tháng 2 2023.