[1]
P. H. Vũ, L. T. H. Oanh, P. T. Vũ, N. T. S. Bình, P. T. Chinh, và N. H. Trung, “Đánh giá biến động và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 1-8, tháng 12 2022.