[1]
N. V. C. Ngân, L. V. Dũ, T. T. K. Hồng, N. C. Thuận, và K. . Lavane, “Khảo sát hệ phiêu sinh thực vật tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư - tỉnh An Giang”, CTUJSVN, vol 59, số p.h 1, tr 16-29, tháng 2 2023.