[1]
L. H. Việt và N. V. C. Ngân, “Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của mô hình đất ngập nước nhân tạo trồng cây bách thủy tiên (Echinodorus cordifolius L.) ở các thời gian lưu nước khác nhau”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 59-67, tháng 12 2022.