[1]
N. T. Tuấn, P. V. Tuấn, N. V. Quý, và H. T. P. Nhung, “Sử dụng ảnh vệ tinh sentinel 2 và thuật toán học máy thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 150-163, tháng 12 2022.