[1]
N. T. Liên, T. M. Ngọc, Đ. T. M. Trinh, H. T. Nguyệt, và L. T. Huyền, “ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT TỪ BÃ HẠT CÂY SỞ (Camellia oleifera), TINH DẦU TỪ CÂY DẦU GIUN (Chenopodium ambrosioides L.), TINH DẦU TỪ CÂY NGHỂ RĂM (Polygonum hydropiper L.) ĐỂ PHÒNG TRỪ RẦY MỀM (Aphis gossypii) GÂY HẠI TRÊN CÂY CHANH DÂY (Passiflor”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 1-8, tháng 12 2022.