[1]
T. H. Nhân, Đ. T. Liên, và C. V. Hùng, “Hiện trạng và phân bố nguồn giống thủy sản ở vùng biển tỉnh Bến Tre”, CTUJSVN, vol 59, số p.h 1, tr 85-98, tháng 2 2023.