[1]
V. V. Tài, T. N. Hưng, và H. V. Nhạng, “PHÂN LOẠI ẢNH DỰA VÀO HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT ĐƯỢC TRÍCH XUẤT”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 1-8, tháng 12 2022.