[1]
N. T. H. Mỹ và T. Đ. Lộc, “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID – 19 ĐẾN HIỆU QUẢ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 1-8, tháng 12 2022.