[1]
T. T. L. Thu, “ẨN DỤ VỊ GIÁC ‘苦 (KHỔ)- ĐẮNG’ TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 1-8, tháng 12 2022.