[1]
N. V. Chí, N. P. Tùng, P. D. Khanh, và T. N. Quyển, “Nghiên cứu chuyển hóa glucose thành 5-Hydroxymethylfurfural sử dụng P-UiO-66 làm chất xúc tác dị thể”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 30-35, tháng 12 2022.