[1]
Đ. H. Trân, “KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM TYPE A/H5 TRÊN ĐÀN GIA CẦM TỈNH ĐỒNG THÁP”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 1-8, tháng 12 2022.