[1]
N. T. C. Tiên, N. T. Toàn, T. Đ. Duy, và M. Đ. Lộc, “Ứng dụng tối ưu đa mục tiêu cho bài toán tối ưu tổ hợp với hàm mục tiêu nhân tính”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 20-29, tháng 12 2022.