[1]
N. H. Thi, V. N. Khang, H. V. Thuận, P. H. Toàn, T. N. Thanh, và N. V. Mướt, “Thiết kế thử nghiệm hệ nâng vật trong từ trường giá rẻ dùng trong nghiên cứu và giảng dạy”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 12-19, tháng 12 2022.