[1]
P. N. Nhí và B. V. Luân, “Ảnh hưởng của công thức dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng và năng suất dưa hấu (Citrullus lanatus) trồng bằng kỹ thuật thủy canh ngâm rễ”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 126-133, tháng 12 2022.