[1]
N. N. M. Phương và N. H. Nhân, “KHẢO SÁT CÁC ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP CHO QUÁ TRÌNH TRÍCH LY CHLOROPHYLL VÀ ỔN ĐỊNH CÁC HỢP CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỪ CÂY LÁ DỨA (Pandanus amaryllifolius ROXB.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI BAO”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 1-8, tháng 12 2022.