[1]
N. T. Sơn, T. H. Tuấn, T. T. Tính, và Q. N. Thịnh, “Giám sát từ xa phụ tải điện hộ gia đình bằng ứng dụng Blynk”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 3, tr 1-8, tháng 6 2022.