[1]
N. T. P. Nghi và N. T. H. Hạnh, “SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ ”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 1-8, tháng 12 2022.