[1]
C. T. A. Thy, Đ. T. Luân, L. T. Xã, N. P. Thảo, và N. K. Nghĩa, “Đánh giá chất lượng của hai dạng phân bón hữu cơ lỏng và rắn được tạo ra từ nước thải hầm ủ biogas”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 106-116, tháng 12 2022.