[1]
N. T. Long và N. T. ƠN, “Đánh giá hiện trạng của một số nghề khai thác thủy sản chính ở vùng lộng phía Tây tỉnh Cà Mau”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 98-105, tháng 12 2022.