[1]
N. T. T. Thảo và L. V. Bình, “Ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của ốc lác (Pila conica)”, CTU J. Sci., vol 58, số p.h 5, tr 124-131, tháng 10 2022.