[1]
L. V. Bình và N. T. T. Thảo, “Tổng quan về đặc điểm sinh học sinh sản của họ ốc bươu Ampullariidae”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 5, tr 103-116, tháng 10 2022.